What is Photography?

Questions.

As You know Photography is not just taking pictures. It is more than that. Is it about proportion, composition, colors, rhythm, pattern ? And is it about some sort of mood, spirit, sentiment, recognition ?

Maybe nowadays, more than ever, there should be at least a sense of meaning, other than the pure image. There must be a personal or social significance to it. A photograph is not what it is, but something else. A medium to express oneself or to explain a situation, raise a question about (unjust) events.

So making a photo is hard work. Because the significance must be obvious. Or on the contrary. Is must be very subtle, maybe even the opposite at first sight.

Sometimes showing a real situation can be telling a hole story. As in the phrase, a picture says more than thousand words. The world is complicated and a picture can plant an image right in to your mind. And things become clear. Also a picture can be just a record of a reality. A special occasion or an everyday event.

In that case, is photography what it says in the picture? An image of our true reality, a literally quote of a status or an event? Is what we see than a piece of the world where we live in ? Is it the truth, in all its beauty (or horror) ?

Well, a photograph is never (completely) true. At first it’s always someone’s view. Someone is holding the camera, someone is pressing the button. And than selecting the best shot for the situation, others are denied. And in the digital world pictures are always manipulated, starting in the camera and later edited on a computer and processed on screens. You never see the real world. At most you see a recognizable representation of something you saw before.

Maybe Photography should be caring for itself. It should be an on form based abstract reflection on the medium itself. Yes it is a flattened image of something, an imprint of the light that has travelled through your lens. And yet it can trigger your brain. You can appreciate it, you can relate to it. As such.

So, maybe it is after all just taking pictures. Choosing the right one. Making him as best as you like. And presenting him to the world. Just to enjoy yourself. There is always someone who does too.

Jan Willem de Groot


Wat is fotografie?

Vragen.

Zoals je weet is fotografie niet alleen het maken van foto’s. Het is meer dan dat. Gaat het om verhouding, compositie, kleuren, ritme, patroon ? En gaat het om een soort stemming, spirit, sentiment, herkenning?

Misschien moet er tegenwoordig meer dan ooit een gevoel van betekenis zijn, anders dan het zuivere beeld. Er moet een persoonlijke of sociale betekenis aan zitten. Een foto is niet wat hij is, maar iets anders. Een medium om zich uit te drukken of een situatie uit te leggen, een vraag te stellen over (onrechtvaardige) gebeurtenissen.

Een foto maken is dus hard werken. Want de betekenis moet duidelijk zijn. Of juist. Het moet heel subtiel zijn, misschien zelfs het tegenovergestelde op het eerste gezicht.

Soms kan het tonen van een echte situatie een heel verhaal vertellen. Net als in de zin zegt een foto meer dan duizend woorden. De wereld is ingewikkeld en een foto kan een beeld recht in je geest planten. En dingen worden duidelijk. Ook een foto kan gewoon een verslag zijn van een werkelijkheid. Een speciale gelegenheid of een alledaagse gebeurtenis.

Is fotografie in dat geval wat er op de foto staat? Een beeld van onze ware werkelijkheid, een letterlijk citaat van een status of een gebeurtenis? Is wat we zien dan een stukje van de wereld waarin we leven? Is het de waarheid, in al zijn schoonheid (of verschrikkingen)?

Tja, een foto is nooit (helemaal) waar. In het begin is het altijd iemands mening. Iemand houdt de camera vast, iemand drukt op de knop. En dan het beste schot voor de situatie selecteren, anderen worden geweigerd. En in de digitale wereld worden foto’s altijd gemanipuleerd, beginnend in de camera en later bewerkt op een computer en verwerkt op schermen. Je ziet nooit de echte wereld. Hooguit zie je een herkenbare weergave van iets wat je eerder zag.

Misschien moet fotografie voor zichzelf zorgen. Het zou een op vorm gebaseerde abstracte reflectie op het medium zelf moeten zijn. Ja, het is een afgeplat beeld van iets, een afdruk van het licht dat door je lens is gereisd. En toch kan het je hersenen triggeren. Je kunt het waarderen, je kunt je ermee identificeren. Als zodanig.

Dus misschien is het toch gewoon foto’s maken. Het kiezen van de juiste. Hem zo goed maken als je wilt. En hem aan de wereld presenteren. Gewoon om te genieten. Er is altijd wel iemand die dat ook doet.

Jan Willem de Groot